top of page

Drum school

Барабанная школа Drums Notes предлагает обучение на трех языках - русском, английском и словацком в городе Братислава, Словакия.

В распоряжение ученика доступны акустическая и электронная установки, а также кахон. Для занятий есть все необходимые инструменты и учебные материалы разной уровни сложности - от новичка до опытного музыканта.

Одно занятие длится 60 минут. Запись можно осуществить по телефону, e-mail или через социальные сети. Также доступен сайт-букинг с указанием цен за занятие. Первое занятие бесплатное!

Drum school Drums Notes offers drum lessons in three languages - Russian, English and Slovak in Bratislava, Slovakia.

An acoustic and electronic kit, as well as a cajon, are available to the student. There are all the necessary instruments and teaching materials for lessons of different levels of difficulty - from beginner to experienced musician.

One lesson lasts 60 minutes. Enrolment can be done by phone, email or social media. A booking site with prices per lesson is also available. The first lesson is free!

Bubenícka škola Drums Notes ponúka výučbu v troch jazykoch - ruštine, angličtine a slovenčine v Bratislave, Slovensko.

Študent má k dispozícii akustickú a elektronickú súpravu, ako aj cajon. K dispozícii sú všetky potrebné nástroje a učebné pomôcky na výučbu rôznych úrovní náročnosti - od začiatočníka až po skúseného hudobníka.

 

Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút. Prihlásiť sa môžete telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. K dispozícii je aj rezervačná stránka s cenami za lekciu. Prvá lekcia je zadarmo!

bottom of page